SŠ managementu a služeb a ZŠ

Management

Absolvent může pokračovat ve studiu na VŠ, VOŠ, rozhodnout se pro vlastní podnikatelskou činnost anebo volit zaměstnání především s ekonomicko-manažerskou náplní.

Rámcové vzdělávací programy (RVP) oboru Cestovní ruch a oboru Ekonomika a podnikání mají obdobnou náplň všeobecně vzdělávacích předmětů, liší se odbornými předměty.

Jako první cizí jazyk mají v současně době žáci angličtinu, druhý cizí jazyk se škola snaží určit s přihlédnutím k zájmu žáků (nyní většinou němčina nebo španělština, popř. ruština).

Školní vzdělávací programy (ŠVP) se navzájem liší profilovými předměty.

Součástí ŠVP je souvislá praxe žáků v rozsahu 2 týdnů každý školní rok. Od 2. ročníku je do výuky zařazena i praxe průběžná v rozsahu minimálně 3 hodiny týdně.

Ve společné části maturitní zkoušky konají studenti zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky.

Ve školní (profilové) části maturitní zkoušky konají studenti praktikou zkoušku a dvě ústní zkoušky z odborných předmětů.

RVP Cestovní ruch

ŠVP Management cestovního ruchu

Profilové předměty: Ekonomika cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu, Hotelový provoz, Zeměpis cestovního ruchu, Průvodcovská činnost ev. 3. cizí jazyk

RVP Ekomomika a podnikání

ŠVP Management obchodu

Profilové předměty: Zeměpis, Obchodní provoz, Obchodní logistika, Reklama a propagace

ŠVP Management sportu

Profilové předměty: Anatomie a fyziologie sportovce, Sportovní příprava, Teorie sportu; sportovní kurzy různého zaměření

ŠVP Projektový management

Profilové předměty: Reklama a propagace, Projektové řízení, Zásady procesního řízení, Finanční řízení projektu, Asertivní a krizová komunikace