SŠ managementu a služeb

Management

Absolvent může pokračovat ve studiu na VŠ, VOŠ, rozhodnout se pro vlastní podnikatelskou činnost anebo volit zaměstnání především s ekonomicko-manažerskou náplní.

Rámcové vzdělávací programy (RVP) oboru Ekonomika a podnikání mají obdobnou náplň všeobecně vzdělávacích předmětů, liší se odbornými předměty.

Jako první cizí jazyk mají v současné době žáci angličtinu, druhý cizí jazyk se škola snaží určit s přihlédnutím k zájmu žáků (nyní němčina, ruština, španělština).

Školní vzdělávací programy (ŠVP) se navzájem liší profilovými předměty.

Součástí ŠVP je souvislá praxe žáků v rozsahu 2 týdnů každý školní rok. Nezbytnou součástí výuky je předmět "Praxe" - praxe průběžná v rozsahu 6 hodin týdně, hodnocená známkou každé pololetí.

Ve společné části maturitní zkoušky konají studenti zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. MŠMT plánuje zařadit matematiku jako další povinný maturitní předmět.

Ve školní (profilové) části maturitní zkoušky konají studenti praktickou zkoušku a dvě ústní zkoušky z odborných předmětů.

RVP Ekomomika a podnikání

ŠVP Management cestovního ruchu

Profilové předměty: Ekonomika cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu, Hotelový provoz, Zeměpis cestovního ruchu, Řízení projektu, Průvodcovská činnost ev. 3. cizí jazyk

ŠVP Management obchodu

Profilové předměty: Zeměpis, Obchodní provoz, Obchodní logistika, Reklama a propagace, Řízení projektu

ŠVP Management sportu

Profilové předměty: Anatomie a fyziologie sportovce, Sportovní příprava, Teorie sportu; sportovní kurzy různého zaměření


gdpr   prohlášení o přístupnosti